آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با Amos

آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با Amos

یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود. «تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس» یا همان «مدل یابی معادلات ساختاری»، یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختار داده های پیچیده و یکی از روش های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می دهد.

آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با Amos

یکی از قوی ترین و مناسب ترین روش های تجزیه و تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان آنها را با شیوه دو متغیری (که هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می شود) حل نمود. «تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس» یا همان «مدل یابی معادلات ساختاری»، یکی از اصلی ترین روش های تجزیه و تحلیل ساختار داده های پیچیده و یکی از روش های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلفی است که در یک ساختار مبتنی بر تئوری، تأثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می دهد. از طریق این روش می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جامعه های خاص با استفاده از داده های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمود. علاوه بر این محققین و پژوهشگران می توانند از مبانی مربوطه نیز آگاهی کامل را یافته و نحوه تدوین صحیح مدل های نظری و تجربی را آموخته و جایگاه هر یک از متغیرهای میانجی: کنترلی، مداخله گر و تعدیل کننده را به درستی شناخته و از آن در پژوهش های خود استفاده نمایند.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با Amos لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: ملاحظات نخستین
  • مقدمه
  • مدل سازی معادلات ساختاری چیست
  • آشنایی با انواع متغیرها در پژوهش و کاربرد آن ها
  •  بیان تاریخچه و مقایسه سایر نرم افزارهای مدل سازی معادله ساختاری
  • بررسی نقاط قوت و ضعف نرم افزار AMOS
  • آشنایی با مبانی و روابط میان متغیرها
  • شباهت و تفاوت میان رگرسیون در SPSS با مدل سازی
  • تفاوت با روش های معمول آماری
  • نمادهای ترسیمی
  • مدل ها و متغیرها
  • پارامترهای نماد گذاری
 • درس دوم: معرفی Amos
  • Amos چیست؟
  • مدل نظری پژوهش در مقایسه با مدل مدون در Amos
  • مراحل اجرایی استفاده از Amos Graphics
   • تهیه فایل داده ها
   • داده های خام
   • ماتریس واریانس – کوواریانس
   • ماتریس همبستگی
   • ترسیم مدل تدوین شده در Amos Graphics
  • مشخص کردن جزئیات تحلیل
  • اجرای تحلیل و برآورد پارامترها
 • درس سوم: ماتریس های واریانس کوواریانس و مدل های مسیر
  • اهمیت موضوع
  • طرح یک مثال
  • مدل های مسیر
  • معرفی روابط ساختاری (مسیر ساختاری) و مقایسه با سایر مدل ها
  • پارامترهای آزاد و ثابت
  • ماتریس های واریانس کوواریانس
   • ماتریس های واریانس کوواریانس مشاهده شده
   • برآورد غیراستاندارد پارامترها
   • ماتریس های واریانس کوواریانس باز تولید شده
   • ماتریس های واریانس کوواریانس باقیمانده
  • اصلاح مدل مفروض
  • ماتریس مقادیر استاندارد
 • درس چهارم: مدل های مفروض، استقلال و اشباع شده
  • مدل مفروض یا تدوین شده
  • مدل استقلال
  • مدل اشباع شده
 • درس پنجم: شاخص های برازش و اصلاح مدل
  • انواع شاخص های برازش مدل
  • شاخص های برازش مطلق
  • شاخص های تطبیقی
  • شاخص های برازش مقتصد
  • سایر شاخص ها
  • شاخص های اصلاح مدل
 • درس ششم: مدل های عاملی تأییدی و الزامات آن
  • مدل عاملی تأییدی مرتبه اول (به همراه مثال)
  • کاربرد مدل عاملی تأییدی در روایی سازهای پرسشنامه ای
  • مدل عاملی تأییدی مرتبه دوم (به همراه مثال)
  • نحوه محاسبه AVE و CR به صورت دستی در مدل های مرتبه دوم به بالا
 • درس هفتم: مدل معادله ساختاری
  • طرح یک مثال
  • پارامترهای ثابت و آزاد و درجه ی آزادی
  • برآورد و آزمون مدل – رویکرد دو مرحله ای
   • برآورد و آزمون مدل اندازه گیری
   • برآورد و آزمون مدل های اندازه گیری
   • برآورد و آزمون مدل کامل
 • درس هشتم: تحلیل ساختارهای میانگین
  • طرح موضوع
  • مدیریت گروه ها
  • اصول حاکم بر تحلیل ساختارهای میانگین
  • برآورد تفاوت میانگین های متغیر پنهان
 • درس نهم: خودگردان سازی، نرمال بودن چند متغیره و مقایسه روش های برآورد
  • خودگردان سازی چیست؟
  • مقایسه نتایج حداکثر درست نمایی و خودگردان سازی
  • خودگردان سازی و مقایسه روش های برآورد
  • روش اجرا
 • درس دهم: مدل سازی معادله ساختاری با متغیرهای مقوله ای رتبه ای
  • متغیرهای رتبه ای و مسائل مرتبط با آن
  • متغیر عددی زیربنایی و عملکرد AMOS
  • مثال کاربردی
  • تحلیل بیزی
 • درس یازدهم: مدل های بازگشتی در AMOS
  • تعریف و خصایص
  • طرح یک مثال کاربردی
  • مفروضه تعادل و شاخص ثابت

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش مدل سازی معادلات ساختاری با Amos لینک (+) مراجعه نمایید.

 

مفید برای رشته های:
 • مدیریت محیط زیست
 • مهندسی صنایع
 • کارشناسی مدیریت
 • کارشناسی ارشد رشته های:
 • MBA
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت بازرگانی و مالی
 • مدیریت جهانگردی
 • مدیریت دولتی
 • مدیریت اجرایی و شهری
 • مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات
 • تمامی رشته ها علوم انسانی بخصوص رشته های زیر:
 • علوم اقتصادی
 • علوم ارتباطات اجتماعی
 • علوم اجتماعی
 • مطالعات ارتباطی وفناوری اطلاعات
 • روانشناسی

 

پیش نیازهای علمی:
 • آشنایی با مبانی در حوزه آزمون های همبستگی، کوواریانس و رگرسیون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *