آموزش نرم افزار ADAMS

آموزش نرم افزار ADAMS

نمونه سازی مجازی، ابزاری برای ایجاد یک مدل عددی تا حد ممکن دقیق می باشد و یک ترکیب اساسی در موفقیت بهبود محصولات جدید در مراحل آغازین طراحی به شمار می آید. نمونه سازی مجازی با ابزار طراحی و ساخت بر پایه رایانه، پتانسیل قابل توجهی از کاهش هزینه ها، ایجاد طراحی مقاوم ، کاهش زمان توسعه و تولید، کاهش ریسک ایجاد محصولات نوین، بهبود کیفیت و برآوری خواسته های خریدار و توقعات بازار را فراهم می کند.

آموزش نرم افزار ADAMS

امروزه با گستردگی از نرم افزارهای پیش الگوساز استفاده می شود و سبب پیشرفت های بزرگ و عمده در سال های اخیر گشته اند.

رشد سریع و یکباره پیش الگوسازی مجازی از ابزاری که نوعاً مهندسین تحلیلگر آن را توصیه می کردند به یک جریان عمده و اصلی در فرآیند مهندسی، سبب استفاده گسترده آن در شرکت ها و سازمان های مهندسی گردیده است. بسته های نرم افزاری مزبور به تندی پیشرفت کرده و توانایی انجام گستره گسترده ای از مسایل پیچیده و بغرنج مهندسی را یافته اند.

کمپانی مکانیکال دینامیک، نرم افزار آدامز را به عنوان ابزاری توانمند در همانندسازی و پاسخ یابی مسایل مهندسی و پاسخی برای پیش الگوسازی مجازی برای سیستم های مکانیکی ارایه نمود.

نرم افزار آدامز ابزاری توانمند در آنالیز، طراحی و به سازی سیستم های مکانیکی پیچیده که دارای تراکنش های زیادی در میان اجزای گوناگون خود هستند، مانند هواپیما، خودرو، قطار و غیره می باشد.

نمونه سازی مجازی، ابزاری برای ایجاد یک مدل عددی تا حد ممکن دقیق می باشد و یک ترکیب اساسی در موفقیت بهبود محصولات جدید در مراحل آغازین طراحی به شمار می آید. نمونه سازی مجازی با ابزار طراحی و ساخت بر پایه رایانه، پتانسیل قابل توجهی از کاهش هزینه ها، ایجاد طراحی مقاوم، کاهش زمان توسعه و تولید، کاهش ریسک ایجاد محصولات نوین، بهبود کیفیت و برآوری خواسته های خریدار و توقعات بازار را فراهم می کند.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نرم افزار ADAMS به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: معرفی و کاربرد ابزارها و طرز استفاده از آن ها
  • آغاز کار با محیط ADAMS-View
  • معرفی نوارابزارهای محیط ADAMS-View
   • نوار ابزار بالایی
    • تشریح ابزارهای تغییر موقعیت
   • نوار ابزار پایینی
   • نوار ابزار کناری
  • برخی از میانبرها
   • نوار ابزار اصلی
    • جعبه ابزار Bodies
     • ابزارهای Solids
      • ابزار Box
      • ابزار Cylinder
      • ابزار Sphere
      • ابزار Frustum
      • ابزار Torus
      • ابزار Link
      • ابزار Plate
      • ابزار Extrusion
      • ابزار Revolution
      • ابزار Plane
     • ابزارهای Flexible Bodies
      • ابزار ایجاد لینک انعطاف پذیر
      • ابزار تبدیل صلب به انعطاف پذیر
     • ابزارهای Construction
      • ابزار Point
      • ابزار Marker
      • ابزار Polyline
      • ابزار Arc-Circle
      • ابزار Spline
      • ابزار Point Mass
     • ابزارهای Booleans
      • ابزار یکی نمودن دو جسم
      • ابزار ترکیب دو جسم
      • ابزار برش دو جسم
      • ابزار برش یک جسم با جسم دیگر
      • ابزار تقسیم یک جسم به شکلهای هندسی اولیه آن
      • ابزار ساخت زنجیره ای خطوط
     • ابزارهای Features
      • ابزار Fillet an edge
      • ابزار Chamfer an edge
      • ابزار Add a hole
      • ابزار Add a boss
      • ابزار Hollow out a solid
    • جعبه ابزار Connectors
     • ابزارهای Joints
      • ابزار ایجاد مفصل ثابت
      • ابزار ایجاد مفصل چرخشی
      • ابزار ایجاد مفصل لغزشی
      • ابزار ایجاد مفصل استوانه ای
      • ابزار ایجاد مفصل کروی
      • ابزار ایجاد مفصل سرعت ثابت
      • ابزار ایجاد مفصل Hooke-Universal
      • ابزار ایجاد مفصل پیچی
      • ابزار ایجاد مفصل صفحه ای
     • ابزارهای Primitives
      • ابزار ایجاد مفصل موازی
      • ابزار ایجاد مفصل Orientation
      • ابزار ایجاد مفصل Perpendicular
      • ابزار ایجاد مفصل Inplane
      • ابزار ایجاد مفصل Inline
     • ابزارهای Couplers
      • ابزار Gear
      • ابزار Coupler
      • ابزارهای Special
      • ابزار مفصل نقطه- منحنی
      • ابزار مفصل بین دو منحنی
      • ابزار مفصل کلی
    • جعبه ابزار Motions
     • ابزارهای Joints Motions
      • ابزار موتور لغزشی
      • ابزار موتور چرخشی
      • ابزارهای General Motions
      • ابزار موتور نقطه ای
      • ابزار موتور نقطه ای کلی
    • جعبه ابزار Forces
     • ابزارهای Applied Forces
      • ابزار ایجاد یک نیرو با بردار نیرو
      • ابزار ایجاد یک نیروی کلی
     • ابزارهای Flexible Connections
      • ابزار ایجاد یک بوش
      • ابزارایجا فنر-کمک فنر دورانی
      • ابزارایجاد فنر-کمک فنر خطی
      • ابزار یک تیرآهن بدون جرم
     • ابزارهای Special Forces
      • ابزار ایجاد قید تماسی
      • ابزار تایر
      • ابزار گرانش
    • جعبه ابزار Design Exploration
     • ابزارهای Measures
      • ابزار اندازه گیری
      • ابزار اندازه گیری زاویه
      • ابزار اندازه گیری وضعیت دو نقطه نسبت به هم
      • ابزار نمایش گر اندازه گیری
    • جعبه ابزار Machinery
     • ابزارهای چرخدنده
      • ابزار پولی
      • ابزار تسمه
     • ابزارهای زنجیر
     • ابزارهای یاتاقان
      • ابزار کابل
      • ابزار موتور
     • ابزارهای بادامک
    • جعبه ابزار Simulation
     • ابزارهای Setup
      • ابزار ایجاد یک اسکریپت شبیه سازی جدید
     • ابزارهای Simulate
      • ابزار اجرای شبیه سازی
      • ابزار اجرای اسکریپت شبیه سازی
    • جعبه ابزار Results
     • ابزارهای Review
      • ابزارمحاوره ای کنترل انیمشین
      • ابزار نمایش مودهای تغییر شکل و فرکانس طبیعی
      • ابزار تعقیب موقعیت یک نقطه
      • ابزار Postprocessor
 • درس دوم: مثال هایی از دینامیک ماشین و ارتعاشات مکانیکی
  • مثال۱: مکانیزم لنگ و لغزنده۱
  • مثال۲: مکانیزم لنگ و لغزنده۲
  • مثال۳: مکانیزم لنگ و لغزنده۳
  • مثال۴: مجموعه چرخدندههای ساده
  • مثال۵: محاسبه درجه آزادی
  • مثال۶: محاسبه فرکانس طبیعی
   • الف: سیستم یک درجه آزادی
   • ب: سیستم دو درجه آزادی
 • درس سوم: سینماتیک معکوس در رباتیک
  • مثال۱: شبیه سازی ربات Sylindrical Versatran
   • معرفی ربات Sylindrical Versatran
   • روند شبیه سازی ربات مذکور در ADAMS
   • تشریح مراحل
    • طراحی بدنه، ایجاد مفاصل و موتورگذاری
    • نقطه گذاری و ایجاد مسیر سه بعدی
    • مقید کردن مارکر به مسیر ایجاد شده
    • ساخت فایل Spread Sheet
    • ساخت Spline
    • فعال سازی موتورها و حذف General point motion (یا موتور نقطه ای)
  • مثال۲: تعیین زاویه شروع و پایان حرکت مفصل های چرخشی
  • نتیجه گیری
 • درس چهارم: تحلیل ضربه سرعت پایین
 • درس پنجم: نکات تکمیلی
  • نحوه تعیین جنس
  • نحوه تعیین ممان اینرسی
  • نحوه Import کردن یک فایل در ADAMS
  • بدست آوردن خیز تیرها در Adams
  • مثال۱: بدست آوردن خیز تیر دوسر گیردار
   • روش ایجاد تیر انعطاف پذیر
  • مثال۲: تغییر طول فنر

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش نرم افزار ADAMS به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *