آموزش فرآیند های تصادفی

آموزش فرآیند های تصادفی

اصلی ترین درس مخابرات سیستم برای کارشناسی ارشد که در تمامی درسهای دیگر این رشته کاربرد دارد.

آموزش فرآیند های تصادفی

اصلی ترین درس مخابرات سیستم برای کارشناسی ارشد که در تمامی درسهای دیگر این رشته کاربرد دارد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش فرآیند های تصادفی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مروری بر تئوری احتمالات
  • احتمال شرطی
  • پیشامدهای مستقل از هم
  • متغیر تصادفی
  • تابع توزیع و خواص آن
  • تابع چگالی و خواص آن 
  • تابع متغیر تصادفی
  • توابع توزیع و احتمال توام و کناری دو متغیر تصادفی
  • میانگین های آماری
  • تساوی متغیر های تصادفی
  • توابع مشخصه و مولد احتمال و خواص آنها
  • توابع مشخصه و مولد احتمال توام دو متغیر تصادفی
  • توزیع دو جمله ای
  • توزیع پواسون
  • متغیر تصادفی نرمال و خواص آن
  • دو متغیر تصادفی تواما نرمال
  • بردار تصادفی
  • رشته تصادفی
  • قضیه حد مرکزی
 • درس دوم: برسی فرایندهای تصادفی
  • فرایند تصادفی
  • ممانهای فرایند تصادفی
  • دسته بندی فرایند تصادفی
  • فرایندهای ایستان
  • فرایندهای پواسون
  • فرایندهای سیگنال تلگرافی 
  • فرایندهای نرمال
  • فرایندهای نویز سفید
  • فرایندهای وینر
  • انتقال فرایندهای تصادفی توسط سیستم ها
  • ایمپالسهای پواسون
  • ارگادیک بودن یک فرایند
 • درس سوم: طیف توان و بسط های متعامد فرایند
  • چگالی طیف توان فرایندهای تصادفی
  • خواص چگالی طیف توان
  • خواص تابع خود بستگی فرایندهای تصادفی
  • فرایندهای تحلیلی و پایین گذر معادل فرایند های میان گذر
  • بسط های متعامد فرایندهای تصادفی
 • درس چهارم: فرایندهای باند محدود و فرایندهای گسسته زمان
  • فرایندهای حداقل فاز
  • فرایندهای باند محدود
  • فرایندهای گسسته زمان
  • چند مدل مفید برای فرایندهای گسسته زمان
  • سفید کردن فرایندهای گسسته زمان
 • درس پنجم: مروری بر نظریه تخمین
  • معیار MAP
  • معیار MMS
  • معیار LMMS

 

مفید برای رشته های

 • مهندسی مخابرات
 • کنترل
 • قدرت

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش فرآیند های تصادفی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *