آموزش دینامیک سازه ها

آموزش دینامیک سازه ها

سازه های عمرانی همواره تحت تأثیر نیروهای دینامیکی از جمله باد، انفجار، امواج دریا، بار قطار و ماشین، زلزله و غیره قرار دارند. برای اینکه بتوان رفتار سازه ها را تحت اثر نیروهای دینامیکی طراحی کرد، بایستی شناخت کافی از تئوری ارتعاشات و دینامیک سازه ها داشت. بنابراین هدف از دینامیک سازه ها مدل سازی سازه ها تحت اثر بارهای دینامیکی و بررسی رفتار آنها است.

آموزش دینامیک سازه ها

سازه های عمرانی همواره تحت تأثیر نیروهای دینامیکی از جمله باد، انفجار، امواج دریا، بار قطار و ماشین، زلزله و غیره قرار دارند. برای اینکه بتوان رفتار سازه ها را تحت اثر نیروهای دینامیکی طراحی کرد، بایستی شناخت کافی از تئوری ارتعاشات و دینامیک سازه ها داشت. بنابراین هدف از دینامیک سازه ها مدل سازی سازه ها تحت اثر بارهای دینامیکی و بررسی رفتار آنها است.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش دینامیک سازه ها به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مبانی دینامیک سازه ها و تعیین معادلات حرکت
  • کلیت مبانی ارتعاشات
  • تعیین معادلات حرکت سیستم های یک درجه آزادی
  • تعریف میرایی لزج و کولمب
 • درس دوم: تحلیل ارتعاش آزاد سیستم های یک درجه آزادی
  • سیستم های یک درجه آزادی بدون میرایی
  • سیستم های یک درجه آزادی با میرایی زیر بحرانی
  • سیستم های یک درجه آزادی با میرایی استهلاک بحرانی
  • سیستم های یک درجه آزادی با میرایی فوق بحرانی
 • درس سوم: تحلیل سیستم های یک درجه آزادی تحت بارگذاری ها رمونیک
  • پاسخ سیستم در حالت بدون میرایی
  • ضریب رفتار
  • پاسخ سیستم در حالت با میرایی
  • پاسخ سیستم در حالت تشدید
  • کاهندگی ارتعاش
  • روش های محاسبه درصد میرایی
 • درس چهارم: تحلیل سیستم های یک درجه آزادی تحت بارگذاری تناوبی و غیر تناوبی
  • بارگذاری تناوب
  • بارگذاری غیرمتناوب
 • درس پنجم: تحلیل سیستم های یک درجه آزادی تحت بارگذاری ضربه ای
  • استفاده از روابط تقریبی
  • استفاده از روابط تحلیلی
 • درس ششم: تحلیل سیستم ها با روش های عددی
  • مبانی روش های عددی
  • انواع روش های عددی
 • درس هفتم: تحلیل سیستم های یک درجه آزادی با رفتار غیرخطی
  • انواع مسائل غیرخطی
  • روش های تحلیلی مسائل غیرخطی
  • الگوریتم مسائل غیرخطی با روش های عددی
 • درس هشتم: تحلیل سیستم ها در مختصات تعمیم یافته (کلی)
  • کلیت
  • سیستم های مشابه یک درجه آزادی با اجزای صلب
  • سیستم های مشابه یک درجه آزادی با جرم و سختی گسترده
  • تحلیل سیستم ها با روش رایله
 • درس نهم: تحلیل سیستم های چند درجه آزادی
  • کلیت
  • تعیین معادله حرکت
  • پاسخ ارتعاش آزاد
  • میرایی رایله
  • پاسخ تحت اثر بارهای مختلف
 • درس دهم: تحلیل سیستم های پیوسته
  • کلیت
  • تعیین معادله حرکت
  • پاسخ اعضای محوری
  • پاسخ اعضای خمشی

 

مفید برای رشته های:

 • مهندسی عمران

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش دینامیک سازه ها به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *