آموزش ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

آموزش ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

امروزه قبل از آشنایی با برخی از مفاهیم علوم مدیریت، اقتصاد، فنی و مهندسی و… باید به دنبال فراگیری بخشی از دانش ریاضیات باشیم بدون شک نداشتن درک درستی از برخی مفاهیم ریاضی و توانایی تحلیل درست مسائل نمی تواند دید روشن و واضح نسبت به مسائل مدیریت، اقتصاد و دیگر رشته ها به دانشجویان و محققین بدهد، چرا که علم ریاضیات پیوندی ناگسستنی با این علوم خورده است.

آموزش ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

امروزه قبل از آشنایی با برخی از مفاهیم علوم مدیریت، اقتصاد، فنی و مهندسی و… باید به دنبال فراگیری بخشی از دانش ریاضیات باشیم بدون شک نداشتن درک درستی از برخی مفاهیم ریاضی و توانایی تحلیل درست مسائل نمی تواند دید روشن و واضح نسبت به مسائل مدیریت، اقتصاد و دیگر رشته ها به دانشجویان و محققین بدهد، چرا که علم ریاضیات پیوندی ناگسستنی با این علوم خورده است.

آموزش در این دوره مختص به دانشجویان رشته های علوم انسانی (مدیریت تمامی گرایش ها، حسابداری، اقتصاد و…) می باشد. بدین منظور فصول ارائه شده به طور منسجم و یکپارچه با یکدیگر مطابقت داشته تا دانشجویان در هر سطح و پایه آموزشی که قرار دارند بتوانند از آن بهره-مند شوند. لذا فراگیری کامل این درس علاوه بر آنکه نیاز آموزشی درس ریاضیات دانشجویان و مخاطبین این دوره را فراهم می نماید می تواند زمینه ای باشد در جهت تسلط بر دروس مرتبط با این درس نظیر اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، مدیریت تولید، پژوهش عملیاتی و غیره در نهایت خاطر نشان می کنیم اهمیت این درس در کنکور کارشناسی ارشد به مراتب بالاتر از مواد امتحانی دیگر می باشد و عملاً این درس می تواند امتیازی قدرتمند برای دانشجویان این رشته محسوب گردد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مجموعه ها 
  • بیان مجموعه و معنای عضویت 
  • مجموعه های خاص 
  • زیر مجموعه
  • تساوی دو مجموعه
  • مجموعه مرجع (جهانی)
  • تفاضل دو مجموعه
  • متمم یک مجموعه
  • اجتماع و اشتراک مجموعه ها
  • چند قانون و خاصیت در جبر مجموعه ها
  • عدد اصلی مجموعه
  • تفاضل متقارن دو مجموعه
  • حاصل ضرب دکارتی دو مجموعه
 • درس دوم: تابع
  • تعریف تابع 
  • تعریف مجموعه ای تابع 
  • تعریف تابع با استفاده از نمودار ون
  • تعریف تابع از روی نمودار
  • نمایش تابع به وسیله فرمول (ضابطه تابع)
  • اثبات تابع نبودن یک رابطه از روی ضابطه آن
  • توابع چند ضابطه ای
  • دامنه توابع چند جمله ای
  • دامنه توابع کسری
  • دامنه توابع رادیکال با فرجه زوج
  • دامنه توابع لگاریتمی
  • دامنه توابع مثلثاتی
  • نمودار توابع و انتقال آن
  • مقدار تابع در یک نقطه
  • معرفی دو تابع بسیار پرکاربرد
  • تساوی دو تابع 
  • اعمال روی توابع (جبر توابع)
  • ترکیب توابع
  • تابع زوج و تابع فرد
  • تابع یک به یک
  • تابع معکوس
 • درس سوم: حد و پیوستگی تابع
  • مفهوم میل کردن
  • مفهوم حد
  • تعریف حد تابع
  • حد راست و حد چپ تابع
  • روش های محاسبه حدود
  • حد هایی که به صورت مبهم در می آیند
  • حد بی نهایت
  • قضیه فشردگی
  • حد توابع چند ضابطه ای
  • حدهای شامل توابع جزء صحیح
  • تعریف پیوستگی
  • پیوستگی چپ و پیوستگی راست
  • نکاتی دررابطه با پیوستگی 
  • مجانب ها
 • درس چهارم: مشتق و کاربرد آن
  • نمو تابع و نمو متغیر
  • تعریف مشتق
  • تعریف مشتق تابع در یک نقطه
  • تعبیر هندسی مشتق
  • تعریف مشتق راست تابع
  • تعریف مشتق چپ تابع
  • قواعد و دستورات مشتق گیری
  • دستورات مشتق گیری توابع مثلثات
  • دستورات مشتق گیری توابع معکوس مثلثاتی
  • دستورات مشتق گیری توابع نمایی
  • مشتق مراتب بالاتر 
  • مشتق تابع مرکب
  • مشتق گیری ضمنی
  • مشتق پذیری و پیوستگی
  • طرز نوشتن معادله خط مماس بر منحنی
  • طرز نوشتن معادله خط قائم بر منحنی
  • نقطه بحرانی
  • ماکزیمم نسبی و مینیمم نسبی (اکسترمم های نسبی)
  • آزمون مشتق اول برای تعیین نقاط اکسترمم نسبی
  • آزمون مشتق دوم برای تعیین نقاط اکسترمم نسبی
  • ماکزیمم مطلق و مینیمم مطلق (اکسترمم های مطلق)
  • تحدب و تقعر منحنی یک تابع
  • نقطه عطف 
  •  جمع بندی مباحث نقاط اکسترمم و آزمون مشتق اول و دوم
 • درس پنجم: بردارها، معادله خط و صفحه
  • آنالیز فضای سه بعدی
  • مختصات در فضای سه بعدی
  • فاصله دو نقطه از همدیگر
  • تعریف بردار و طول یک بردار
  • تشکیل یک بردار با دو نقطه در فضای سه بعدی
  • جمع و تفریق بردارها
  • ضرب عدد در یک بردار
  • بردارهای موازی (هم راستا)
  • بردارهای یکه و نمایش یک بردار یکه
  • ضرب داخلی دو بردار (ضرب اسکالر)
  • ضرب خارجی دو بردار
  • چند نکته در ضرب خارجی بردارهای یکه
  • نوشتن معادله خط در فضا
  • نوشتن معادله صفحه در فضا
  • نوشتن ترکیب خطی
  • استقلال خطی و بستگی خطی
 • درس ششم: ماتریس و دترمینان
  • تعریف ماتریس
  • تساوی دو ماتریس
  • انواع ماتریس
  • جمع و تفریق ماتریس ها
  • خواص جمع ماتریس ها
  • ضرب عدد در یک ماتریس
  • خواص ضرب ماتریس ها
  • ضرب ماتریس ها
  • ویژگی های ضرب ماتریس ها
  • ماتریس ترانهاده (ترانسپوزه) 
  • ویژگی های ماتریس ترانهاده
  • ماتریس متقارن و پاد متقارن
  • تعریف دترمینان
  • دترمینان ماتریس ۲ × ۲
  • دترمینان ماتریس ۳×۳ (روش ساروس)
  • دترمینان ماتریس n × n (معرفی کهاد و همسازه)
  • ماتریس الحاقی
  • وارون یک ماتریس ۲ × ۲
  • وارون یک ماتریس n ×n
  • ویژگی های معکوس یک ماتریس
  • مرتبه (رتبه) یک ماتریس
 • درس هفتم: دستگاه معادلات خطی
  • تعریف معادله ی خطی
  • تعریف دستگاه معادلات خطی
  • روش حذفی گاوس برای حل دستگاه معادلات خطی
  • روش کرامر برای حل دستگاه معادلات خطی 
  • روش ماتریس معکوس برای حل دستگاه معادلات خطی
 • درس هشتم: توابع چند متغیره
  • تعریف تابع چند متغیره
  • دامنه توابع چند متغیره
  • حد توابع چند متغیره 
  • اثبات عدم وجود حد در توابع چند متغیره
  • پیوستگی توابع چند متغیره
  • تعریف مشتقات جزئی
  • مشتق گیری جزئی
  • دیفرانسیل کامل
  • مشتق گیری از توابع مرکب
  • تعیین نقاط بحرانی توابع چند متغیره
  • تعیین نقاط بحرانی توابع چند متغیره (اکسترمم نسبی و زینی)
  • بدست آوردن ماکزیمم و مینیمم تابع با شرط محدودیت
 • درس نهم: انتگرال
  • تعریف انتگرال و مفاهیم اولیه مربوطه
  • انتگرال نامعین
  • صورت های متعارف انتگرال گیری
  • فرمول های انتگرال توابع توانی
  • فرمول های انتگرال توابع مثلثاتی
  • فرمول های انتگرال توابع نمایی
  • فرمول های انتگرال توابع لگاریتمی
  • انتگرال گیری به روش تغییر متغیر
  • انتگرال گیری به روش جزء به جزء
  • انتگرال گیری از کسرهای گویا
  • انتگرال معین
  • مشتق گیری از انتگرال
  • تعمیم مشتق گیری از انتگرال
  • سطح محصور
  • مساحت محصور بین دو نمودار
  • محاسبه حجم جسم دوار
  • محاسبه انتگرال توابع مثلثاتی با توان های زوج یا فرد
 • درس دهم: ریاضیات کاربردی در علوم اقتصادی
  • تابع درآمد
  • نرخ رشد درآمد
  • تابع هزینه
  • تابع سود
  • تولید نهایی و تولید متوسط
  • نقطه سر به سر
  • ماکزیمم مطلوبیت مصرف کننده
  • مطلوبیت نهایی

 

مفید برای رشته های

 • مدیریت
 • حسابداری
 • اقتصاد

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 


مجموعه: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *