جستجوی هارمونی

فرادرس آموزش الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری

فرادرس طراحی فیدبک حالت بهینه برای سیستم های غیر خطی با الگوریتم های تکاملی

فرادرس آموزش طراحی کنترل مقاوم H∞/H2 با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری