فصل اول کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

معرفی کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

معرفی کتاب: واقعیت مجازی و انیمیشن برای کاربران — MATLAB و Simulink

معرفی کتاب: الگوریتم های فرا ابتکاری — مبانی نظری و پیاده سازی در متلب

معرفی کتاب: کاربردهای عملی محاسبات تکاملی در مهندسی مالی