مراجع مرتبط با آموزش طراحی کنترلرهای PID تطبیقی‎

آموزش مخابرات ۱

آموزش مبانی مخابرات و رادیو

آموزش طراحی کنترلر PID تطبیقی

آموزش شبیه سازی با نرم افزار PSCAD

آموزش برق صنعتی درجه یک و درجه دو

آموزش سینماتیک مستقیم و معکوس ربات ها

آموزش الکترونیک ۲