فیلم آموزشی پیاده سازی ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO در متلب (به زبان فارسی)

فایل آموزش تولباکس الگوریتم ژنتیک در متلب