آموزش یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

آموزش سیستم های کنترل بهینه