بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی درون یابی، تقریب تابع، و برازش منحنی و سطح در متلب (به زبان فارسی)