فصل هفتم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی