برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه — راهنمای کاربردی

چاپ کردن جناس قلب یک رشته -- راهنمای کاربردی

چاپ کردن جناس قلب یک رشته — راهنمای کاربردی