برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه — راهنمای کاربردی

در این مطلب، روش نوشتن برنامه محاسبه «فاصله همرد» (Hammered Distance) بین N نقطه در یک صفحه دوبُعدی بیان شده است.

برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه

n نقطه در یک فضای دوبُعدی به صورت Xi, Yi داده شده است که این n نقطه را توصیف می‌کنند. هدف، محاسبه فاصله همرد بین n نقطه است. شایان توجه است ک فاصله همرد، مجموع مربعات کوتاه‌ترین فاصله بین هر جفت از نقاط است. مثال زیر برای درک بهتر این مطلب، قابل توجه است.

Input: n = 3
۰ ۱
۰ ۰
۱ ۰
Output: 4

Input: n = 4
۱ ۰
۲ ۰
۳ ۰
۴ ۰

Output: 20

راهکار پایه برای محاسبه فاصله همرد بین N نقطه

هدف، محاسبه مجموعه مربعات کوتاه‌ترین مسیر، بین همه جفت نقاط موجود است. بنابراین، می‌توان هر جفت ممکنی از نقاط را دریافت و مجموع مربعات فواصل را محاسبه کرد. شبه کد لازم برای انجام این کار، در ادامه بیان شده است.

// Pseudo code to find hammered-distance using above approach.
//this will store hammered distance
Distance=0
for(int i=0;i<n;i++)
{
  for(int j=i+1;j<n;j++)
  {
     //shortest distance between point i and j.
     Distance+=(x[i]-x[j])^2+(y[i]-y[j])^2
   }
}

پیچیدگی زمانی این روش، از درجه O(n^2)‎ است.

راهکار بهینه‌تر برای محاسبه فاصله همرد بین N نقطه

مسئله را می‌توان با پیچیدگی زمانی O(N)‎ حل کرد.

برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه -- راهنمای کاربردی

این مسئله را می‌توان برای مختصات‌های x و y حل کرد. برای X:

برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه -- راهنمای کاربردی

اکنون، می‌توان بخش مجموع را بسط داد و این معادله را به صورت زیر نوشت.

برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه -- راهنمای کاربردی

مجموع تجمعی مربعات نقاط تا i-1 به صورت زیر است.

برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه -- راهنمای کاربردی

بنابراین، می‌توان آن را در زمان خطی محاسبه کرد. به طور مشابه، این مورد می‌تواند زمان محاسبه شده باشد.

برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه -- راهنمای کاربردی

در ادامه، پیاده‌سازی رویکرد بالا ارائه شده است.

پیاده‌سازی برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه در ++C

// C++ implementation of above approach 
#include <bits/stdc++.h> 
#define ll long long int 
using namespace std; 
 
// Function calculate cummalative sum 
// of x, y, x^2, y^2 coordinates. 
ll cumm(vector<ll>& x, vector<ll>& y, 
    vector<ll>& cummx, vector<ll>& cummy, 
    vector<ll>& cummx2, vector<ll>& cummy2, ll n) 
{ 
  for (int i = 1; i <= n; i++) { 
    cummx[i] = cummx[i - 1] + x[i]; 
    cummy[i] = cummy[i - 1] + y[i]; 
    cummx2[i] = cummx2[i - 1] + x[i] * x[i]; 
    cummy2[i] = cummy2[i - 1] + y[i] * y[i]; 
  } 
} 
 
// Function ot calculate the hammered distance 
int calHammeredDistance(int n, vector<ll>& x, vector<ll>& y) 
{ 
  // cummx conatins cummulative sum of x 
  // cummy conatins cummulative sum of y 
  vector<ll> cummx(n + 1, 0), cummy(n + 1, 0); 
 
  // cummx2 conatins cummulative sum of x^2 
  // cummy2 conatins cummulative sum of y^2 
  vector<ll> cummx2(n + 1, 0), cummy2(n + 1, 0); 
 
  // calculate cummalative of x 
  //, y, x^2, y^2, because these terms 
  // required in formula to reduce complexity. 
 
  // this function calculate all required terms. 
  cumm(x, y, cummx, cummy, cummx2, cummy2, n); 
 
  // hdx calculate hammer distance for x coordinate 
  // hdy calculate hammer distance for y coordinate 
  ll hdx = 0, hdy = 0; 
 
  for (int i = 1; i <= n; i++) { 
 
    // came from formula describe in explanation 
    hdx += (i - 1) * x[i] * x[i] + cummx2[i - 1] 
        - ۲ * x[i] * cummx[i - 1]; 
 
    // came from formula describe in explanation 
    hdy += (i - 1) * y[i] * y[i] + cummy2[i - 1] 
        - ۲ * y[i] * cummy[i - 1]; 
  } 
 
  // total is the sum of both x and y. 
  ll total = hdx + hdy; 
  return total; 
} 
 
// Driver code 
int main() 
{ 
  // number of points 
  int n = 3; 
 
  // x contains the x coordinates 
  // y conatins the y coordinates 
  vector<ll> x(n + 1), y(n + 1); 
  x = { 0, 0, 1 }; 
  y = { 1, 0, 0 }; 
 
  cout << calHammeredDistance(n, x, y); 
 
  return 0; 
}

پیاده‌سازی برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه در پایتون

# Python3 implementation of the 
# above approach 
 
# Function calculate cummalative sum 
# of x, y, x^2, y^2 coordinates. 
def cumm(x, y, cummx, cummy, 
        cummx2, cummy2, n): 
 
  for i in range(1, n+1): 
    cummx[i] = cummx[i - 1] + x[i] 
    cummy[i] = cummy[i - 1] + y[i] 
    cummx2[i] = cummx2[i - 1] + x[i] * x[i] 
    cummy2[i] = cummy2[i - 1] + y[i] * y[i] 
 
# Function ot calculate the 
# hammered distance 
def calHammeredDistance(n, x, y): 
 
  # cummx conatins cummulative sum of x 
  # cummy conatins cummulative sum of y 
  cummx = [0] * (n + 1) 
  cummy = [0] * (n + 1) 
 
  # cummx2 conatins cummulative sum of x^2 
  # cummy2 conatins cummulative sum of y^2 
  cummx2 = [0] * (n + 1) 
  cummy2 = [0] * (n + 1) 
 
  # calculate cumulative of x , y, x^2, y^2, 
  # because these terms are required in the 
  # formula to reduce complexity. 
 
  # This function calculate all required terms. 
  cumm(x, y, cummx, cummy, cummx2, cummy2, n) 
 
  # hdx calculate hammer distance for x coordinate 
  # hdy calculate hammer distance for y coordinate 
  hdx, hdy = 0, 0
 
  for i in range(1, n + 1): 
 
    # came from formula describe in explanation 
    hdx += ((i - 1) * x[i] * x[i] + cummx2[i - 1] -
               ۲ * x[i] * cummx[i - 1]) 
 
    # came from formula describe in explanation 
    hdy += ((i - 1) * y[i] * y[i] + cummy2[i - 1] - 
               ۲ * y[i] * cummy[i - 1]) 
   
  # total is the sum of both x and y. 
  total = hdx + hdy 
  return total 
 
# Driver Code 
if __name__ == "__main__": 
 
  # number of points 
  n = 3
 
  # x contains the x coordinates 
  # y conatins the y coordinates 
  x = [0, 0, 1, 0] 
  y = [1, 0, 0, 0] 
 
  print(calHammeredDistance(n, x, y)) 
 
# This code is contributed by Rituraj Jain 

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

منبع [+]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *