برنامه محاسبه فاصله همرد بین N نقطه — راهنمای کاربردی