مراجع مرتبط با آموزش مدار های الکتریکی ۱‎

سیستم های کنترل خطی

آموزش سیستم های کنترل بهینه

آموزش مدارهای الکتریکی ۲