فیلم آموزشی تحلیل مولفه اساسی یا PCA در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جبر خطی در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع کاهش ابعاد یا Dimensionality Reduction (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی روش های کاهش مرتبه مدل های دینامیکی خطی در متلب (به فارسی)