مراجع مرتبط با تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی‎)

سیستم های کنترل خطی