داده‌کاوی و برخی از موضوعات روز پژوهشی — راهنمای کاربردی

فیلم آموزشی حل چند مسأله کاربردی و واقعی در داده کاوی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جامع کاوش قواعد وابستگی یا Association Rule Mining (به زبان فارسی)