آموزش تخمین حالت سیستم های دینامیکی و تصادفی

سیستم های کنترل خطی

آموزش سیستم های کنترل بهینه

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای تخمین حالت و پارامتر با فیلتر کالمن

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای تخمین حالت و پارامتر با فیلتر ذره ای

معرفی مجموعه دوره های آموزشی در حال برنامه ریزی

بسته طلایی فیلم های آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل (به فارسی)

فیلم آموزشی طراحی کنترل درجه دو گوسی برای سیستم های خطی در متلب (به فارسی)