مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس استفاده از توابع متلب برای مدل سازی در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی نوسان ساز Van der Pol در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی و تحلیل پاسخ یک سیستم درجه دو در سیمیولینک با نسبت های میرایی مختلف