مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با PowerWorld Simulator

آموزش ماشینهای الکتریکی 2

آموزش ماشینهای الکتریکی ۲