مراجع مرتبط با تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی‎)

آموزش تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی)

آموزش تحلیل و پیش بینی سری های زمانی