روش برازش پارامترهای پیچیده در پایتون

روش برازش پارامترهای پیچیده در پایتون — به زبان ساده