پیدا کردن k عنصر نزدیک به یک مقدار -- راهنمای کاربردی

پیدا کردن k عنصر نزدیک به یک مقدار — راهنمای کاربردی