پیدا کردن k عنصر نزدیک به یک مقدار — راهنمای کاربردی

در این مطلب، روش پیدا کردن k عنصر نزدیک به یک مقدار داده شده است. در این راستا، فرض می‌شود که آرایه مرتب شده arr[]‎ و یک مقدار X داده شده است. هدف پیدا کردن k نزدیک‌ترین عنصر به مقدار X در arr[]‎ است. برای درک بهتر این مسئله، مثال زیر توصیه می‌شود.

Input: K = 4, X = 35
    arr[] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
        ۴۵, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۶}
Output: 30 39 42 45

شایان ذکر است که اگر عنصر در آرایه ارائه شده است، نباید در خروجی باشد و فقط نزدیک‌ترین عناصر به آن عنصر باید در خروجی یافت شود. در راهکاری که در ادامه ارائه شده است، فرض شده است که همه عناصر آرایه متمایز هستند. یک راهکار ساده برای این کار، انجام جستجوی خطی است.

 1. کار از اولین عنصر آغاز و جستجو برای نقطه تقاطع انجام می‌شود (نقطه‌ای پیش از آنکه عناصر کوچک‌تر یا مساوی X هستند و عناصری که از آن بزرگ‌تر هستند). این گام از درجه زمانی O(n)‎ است. 
 2. هنگامی که نقطه تقاطع پیدا شد، می‌توان عناصر را در دو جهت نقطه تقاطع با هم مقایسه کرد تا K عنصر چاپ شود. این کار، از درجه زمانی O(k)‎ زمان می‌برد.

پیچدگی زمانی روش بالا از درجه O(n)‎ است.

یک «راهکار بهینه» (Optimized Solution) پیدا کردن عناصر در زمان از درجه O(Logn + k)‎ است. ایده، استفاده از «جستجوی دودویی» (Binary Search) پیدا کردن نقطه تقاطع است. هنگامی که اندیس نقطه تقاطع پیدا شد، می‌توان K نزدیک‌ترین عنصر را در زمان O(k)‎ پیدا کرد.

پیدا کردن k عنصر نزدیک به یک مقدار در ++C/C

#include<stdio.h> 
 
/* Function to find the cross over point (the point before 
  which elements are smaller than or equal to x and after 
  which greater than x)*/
int findCrossOver(int arr[], int low, int high, int x) 
{ 
 // Base cases 
 if (arr[high] <= x) // x is greater than all 
  return high; 
 if (arr[low] > x) // x is smaller than all 
  return low; 
 
 // Find the middle point 
 int mid = (low + high)/2; /* low + (high - low)/2 */
 
 /* If x is same as middle element, then return mid */
 if (arr[mid] <= x && arr[mid+1] > x) 
  return mid; 
 
 /* If x is greater than arr[mid], then either arr[mid + 1] 
  is ceiling of x or ceiling lies in arr[mid+1...high] */
 if(arr[mid] < x) 
   return findCrossOver(arr, mid+1, high, x); 
 
 return findCrossOver(arr, low, mid - 1, x); 
} 
 
// This function prints k closest elements to x in arr[]. 
// n is the number of elements in arr[] 
void printKclosest(int arr[], int x, int k, int n) 
{ 
  // Find the crossover point 
  int l = findCrossOver(arr, 0, n-1, x); 
  int r = l+1;  // Right index to search 
  int count = 0; // To keep track of count of elements already printed 
 
  // If x is present in arr[], then reduce left index 
  // Assumption: all elements in arr[] are distinct 
  if (arr[l] == x) l--; 
 
  // Compare elements on left and right of crossover 
  // point to find the k closest elements 
  while (l >= 0 && r < n && count < k) 
  { 
    if (x - arr[l] < arr[r] - x) 
      printf("%d ", arr[l--]); 
    else
      printf("%d ", arr[r++]); 
    count++; 
  } 
 
  // If there are no more elements on right side, then 
  // print left elements 
  while (count < k && l >= 0) 
    printf("%d ", arr[l--]), count++; 
 
  // If there are no more elements on left side, then 
  // print right elements 
  while (count < k && r < n) 
    printf("%d ", arr[r++]), count++; 
} 
 
/* Driver program to check above functions */
int main() 
{ 
  int arr[] ={12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
        ۴۵, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۶}; 
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]); 
  int x = 35, k = 4; 
  printKclosest(arr, x, 4, n); 
  return 0; 
}

پیدا کردن k عنصر نزدیک به یک مقدار در جاوا

// Java program to find k closest elements to a given value 
class KClosest 
{ 
  /* Function to find the cross over point (the point before 
    which elements are smaller than or equal to x and after 
    which greater than x)*/
  int findCrossOver(int arr[], int low, int high, int x) 
  { 
    // Base cases 
    if (arr[high] <= x) // x is greater than all 
      return high; 
    if (arr[low] > x) // x is smaller than all 
      return low; 
 
    // Find the middle point 
    int mid = (low + high)/2; /* low + (high - low)/2 */
 
    /* If x is same as middle element, then return mid */
    if (arr[mid] <= x && arr[mid+1] > x) 
      return mid; 
 
    /* If x is greater than arr[mid], then either arr[mid + 1] 
     is ceiling of x or ceiling lies in arr[mid+1...high] */
    if(arr[mid] < x) 
      return findCrossOver(arr, mid+1, high, x); 
 
    return findCrossOver(arr, low, mid - 1, x); 
  } 
 
  // This function prints k closest elements to x in arr[]. 
  // n is the number of elements in arr[] 
  void printKclosest(int arr[], int x, int k, int n) 
  { 
    // Find the crossover point 
    int l = findCrossOver(arr, 0, n-1, x); 
    int r = l+1;  // Right index to search 
    int count = 0; // To keep track of count of elements 
            // already printed 
 
    // If x is present in arr[], then reduce left index 
    // Assumption: all elements in arr[] are distinct 
    if (arr[l] == x) l--; 
 
    // Compare elements on left and right of crossover 
    // point to find the k closest elements 
    while (l >= 0 && r < n && count < k) 
    { 
      if (x - arr[l] < arr[r] - x) 
        System.out.print(arr[l--]+" "); 
      else
        System.out.print(arr[r++]+" "); 
      count++; 
    } 
 
    // If there are no more elements on right side, then 
    // print left elements 
    while (count < k && l >= 0) 
    { 
      System.out.print(arr[l--]+" "); 
      count++; 
    } 
 
 
    // If there are no more elements on left side, then 
    // print right elements 
    while (count < k && r < n) 
    { 
      System.out.print(arr[r++]+" "); 
      count++; 
    } 
  } 
 
  /* Driver program to check above functions */
  public static void main(String args[]) 
  { 
    KClosest ob = new KClosest(); 
    int arr[] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
           ۴۵, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۶
          }; 
    int n = arr.length; 
    int x = 35, k = 4; 
    ob.printKclosest(arr, x, 4, n); 
  } 
} 
/* This code is contributed by Rajat Mishra */

پیدا کردن k عنصر نزدیک به یک مقدار در پایتون ۳

# Function to find the cross over point 
# (the point before which elements are 
# smaller than or equal to x and after 
# which greater than x) 
def findCrossOver(arr, low, high, x) : 
 
  # Base cases 
  if (arr[high] <= x) : # x is greater than all 
    return high 
     
  if (arr[low] > x) : # x is smaller than all 
    return low 
   
  # Find the middle point 
  mid = (low + high) // 2 # low + (high - low)// 2 
   
  # If x is same as middle element, 
  # then return mid 
  if (arr[mid] <= x and arr[mid + 1] > x) : 
    return mid 
   
  # If x is greater than arr[mid], then 
  # either arr[mid + 1] is ceiling of x 
  # or ceiling lies in arr[mid+1...high] 
  if(arr[mid] < x) : 
    return findCrossOver(arr, mid + 1, high, x) 
   
  return findCrossOver(arr, low, mid - 1, x) 
 
# This function prints k closest elements to x 
# in arr[]. n is the number of elements in arr[] 
def printKclosest(arr, x, k, n) : 
   
  # Find the crossover point 
  l = findCrossOver(arr, 0, n - 1, x) 
  r = l + 1 # Right index to search 
  count = 0 # To keep track of count of 
       # elements already printed 
 
  # If x is present in arr[], then reduce 
  # left index. Assumption: all elements 
  # in arr[] are distinct 
  if (arr[l] == x) : 
    l -= 1
 
  # Compare elements on left and right of crossover 
  # point to find the k closest elements 
  while (l >= 0 and r < n and count < k) : 
     
    if (x - arr[l] < arr[r] - x) : 
      print(arr[l], end = " ") 
      l -= 1
    else : 
      print(arr[r], end = " ") 
      r += 1
    count += 1
 
  # If there are no more elements on right 
  # side, then print left elements 
  while (count < k and l >= 0) : 
    print(arr[l], end = " ") 
    l -= 1
    count += 1
 
  # If there are no more elements on left 
  # side, then print right elements 
  while (count < k and r < n) : 
    print(arr[r], end = " ") 
    r += 1
    count += 1
 
# Driver Code 
if __name__ == "__main__" : 
 
  arr =[12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
       ۴۵, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۶] 
         
  n = len(arr) 
  x = 35
  k = 4
   
  printKclosest(arr, x, 4, n) 
   
# This code is contributed by Ryuga

پیدا کردن k عنصر نزدیک به یک مقدار در #C

// C# program to find k closest elements to 
// a given value 
using System; 
 
class GFG { 
   
  /* Function to find the cross over point 
  (the point before which elements are 
  smaller than or equal to x and after which 
  greater than x)*/
  static int findCrossOver(int []arr, int low, 
                int high, int x) 
  { 
     
    // Base cases 
    // x is greater than all 
    if (arr[high] <= x) 
      return high; 
       
    // x is smaller than all 
    if (arr[low] > x) 
      return low; 
 
    // Find the middle point 
    /* low + (high - low)/2 */
    int mid = (low + high)/2; 
 
    /* If x is same as middle element, then 
    return mid */
    if (arr[mid] <= x && arr[mid+1] > x) 
      return mid; 
 
    /* If x is greater than arr[mid], then 
    either arr[mid + 1] is ceiling of x or 
    ceiling lies in arr[mid+1...high] */
    if(arr[mid] < x) 
      return findCrossOver(arr, mid+1, 
                   high, x); 
 
    return findCrossOver(arr, low, mid - 1, x); 
  } 
 
  // This function prints k closest elements 
  // to x in arr[]. n is the number of 
  // elements in arr[] 
  static void printKclosest(int []arr, int x, 
                 int k, int n) 
  { 
     
    // Find the crossover point 
    int l = findCrossOver(arr, 0, n-1, x); 
     
    // Right index to search 
    int r = l + 1; 
     
    // To keep track of count of elements 
    int count = 0; 
 
    // If x is present in arr[], then reduce 
    // left index Assumption: all elements in 
    // arr[] are distinct 
    if (arr[l] == x) l--; 
 
    // Compare elements on left and right of 
    // crossover point to find the k closest 
    // elements 
    while (l >= 0 && r < n && count < k) 
    { 
      if (x - arr[l] < arr[r] - x) 
        Console.Write(arr[l--]+" "); 
      else
        Console.Write(arr[r++]+" "); 
      count++; 
    } 
 
    // If there are no more elements on right 
    // side, then print left elements 
    while (count < k && l >= 0) 
    { 
      Console.Write(arr[l--]+" "); 
      count++; 
    } 
 
    // If there are no more elements on left 
    // side, then print right elements 
    while (count < k && r < n) 
    { 
      Console.Write(arr[r++] + " "); 
      count++; 
    } 
  } 
 
  /* Driver program to check above functions */
  public static void Main() 
  { 
    int []arr = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
             ۴۵, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۶}; 
    int n = arr.Length; 
    int x = 35; 
    printKclosest(arr, x, 4, n); 
  } 
} 
 
// This code is contributed by nitin mittal.

پیدا کردن k عنصر نزدیک به یک مقدار در PHP

<?php 
// PHP Program to Find k closest 
// elements to a given value 
 
/* Function to find the cross 
  over point (the point before 
  which elements are smaller 
  than or equal to x and after 
  which greater than x) */
function findCrossOver($arr, $low, 
            $high, $x) 
{ 
   
  // Base cases 
   
  // x is greater than all 
  if ($arr[$high] <= $x) 
    return $high; 
     
  // x is smaller than all 
  if ($arr[$low] > $x) 
    return $low; 
   
  // Find the middle point 
  /* low + (high - low)/2 */
  $mid = ($low + $high)/2; 
   
  /* If x is same as middle 
    element, then return mid */
  if ($arr[$mid] <= $x and
    $arr[$mid + 1] > $x) 
    return $mid; 
   
  /* If x is greater than arr[mid], 
    then either arr[mid + 1] is 
    ceiling of x or ceiling lies 
    in arr[mid+1...high] */
  if($arr[$mid] < $x) 
    return findCrossOver($arr, $mid + 1, 
                 $high, $x); 
   
  return findCrossOver($arr, $low, 
           $mid - 1, $x); 
} 
 
// This function prints k 
// closest elements to x in arr[]. 
// n is the number of elements 
// in arr[] 
function printKclosest($arr, $x, $k, $n) 
{ 
   
  // Find the crossover point 
  $l = findCrossOver($arr, 0, $n - 1, $x); 
   
  // Right index to search 
  $r = $l + 1; 
   
  // To keep track of count of 
  // elements already printed 
  $count = 0; 
 
  // If x is present in arr[], 
  // then reduce left index 
  // Assumption: all elements 
  // in arr[] are distinct 
  if ($arr[$l] == $x) $l--; 
 
  // Compare elements on left 
  // and right of crossover 
  // point to find the k 
  // closest elements 
  while ($l >= 0 and $r < $n 
       and $count < $k) 
  { 
    if ($x - $arr[$l] < $arr[$r] - $x) 
      echo $arr[$l--]," "; 
    else
      echo $arr[$r++]," "; 
    $count++; 
  } 
 
  // If there are no more 
  // elements on right side, 
  // then print left elements 
  while ($count < $k and $l >= 0) 
    echo $arr[$l--]," "; $count++; 
 
  // If there are no more 
  // elements on left side, 
  // then print right elements 
  while ($count < $k and $r < $n) 
    echo $arr[$r++]; $count++; 
} 
 
// Driver Code 
$arr =array(12, 16, 22, 30, 35, 39, 42, 
        ۴۵, ۴۸, ۵۰, ۵۳, ۵۵, ۵۶); 
$n = count($arr); 
$x = 35; $k = 4; 
 
printKclosest($arr, $x, 4, $n); 
 
// This code is contributed by anuj_67. 
?>

خروجی قطعه کدهای بالا به صورت زیر است.

۳۹ ۳۰ ۴۲ ۴۵

پیچیدگی زمانی روش بالا از درجه O(Logn + k)‎ است.

منبع [+]

اگر نوشته بالا برای شما مفید بوده است، آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *