فرادرس تعمیر رادیو توسط زیست شناس ها

فرادرس مسیر/شبکه MAP کیناز در زیست شناسی سامانه ای

فرادرس جمع آوری و تحلیل مجموعه داده های بزرگ در زیست شناسی سامانه ای

فرادرس پارادایم یا چهارچوب نظری زیست شناسی سامانه ای