دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فناوری اطلاعات

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات