سیستم های کنترل غیر خطی

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس مدل سازی رفتارهای غیرخطی و ناپیوسته در سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی نوسان ساز Van der Pol در سیمیولینک

فرادرس مدل سازی رفتارهای غیرخطی و ناپیوسته در سیمیولینک

فیلم آموزشی شناسایی سیستم های غیر خطی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (به زبان فارسی)