آموزش مکاترونیک کاربردی ۲

سیستم های کنترل غیر خطی

سیستم های کنترل خطی

آموزش سیستم های کنترل بهینه

فرادرس طراحی و تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی

بسته طلایی فیلم های آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل (به فارسی)

فیلم آموزشی روش های کاهش مرتبه مدل های دینامیکی خطی در متلب (به فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی سیستم های دینامیکی خطی با پارامترهای تنظیم پذیر (به فارسی)