سیستم های کنترل غیر خطی

سیستم های کنترل خطی

فرادرس طراحی و تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با منطق فازی

معرفی مجموعه دوره های آموزشی در حال برنامه ریزی

بسته طلایی فیلم های آموزشی کاربرد متلب در مهندسی کنترل (به فارسی)

فیلم آموزشی روش های کاهش مرتبه مدل های دینامیکی خطی در متلب (به فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی سیستم های دینامیکی خطی با پارامترهای تنظیم پذیر (به فارسی)

فیلم آموزشی طراحی کنترل درجه دو گوسی برای سیستم های خطی در متلب (به فارسی)