مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی در سیمولینک متلب‎

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

آموزش الکترونیک قدرت – شبیه سازی در متلب و سیمولینک