مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با PowerWorld Simulator

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

آموزش آشنایی با SimPowerSystems در شبیه سازی سیستم های قدرت

دوره های آموزشی متلب سایت — ویژه بهمن و اسفند ۱۳۹۱