گنجینه آموزش های GAMS

مراجع مطالعاتی و منابع آموزشی الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ با Gams

آموزش الگوریتم آزاد سازی لاگرانژ و پیاده سازی آن با نرم افزار گمز

فیلم آموزشی بهینه سازی مقید مبتنی بر تابع جریمه (به زبان فارسی)