آموزش طراحی آنتن دوقطبی در HFSS

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های آموزش الکترونیک دیجیتال و سیستم های برنامه پذیر

مجموعه فیلم های آموزشی طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یا Verilog