سیستم های کنترل غیر خطی

آموزش سیستم های کنترل بهینه

فرادرس آموزش طراحی کنترل مقاوم H∞/H2 با استفاده از الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری