بسته طلایی فیلم های آموزشی بهینه سازی مقید در متلب

فیلم آموزشی رویکردهای مبتنی بر قابل قبول نگه داشتن جواب ها برای بهینه سازی مقید (به زبان فارسی)