بسته طلایی فیلم های آموزشی بهینه سازی مقید در متلب

فیلم آموزشی بهینه سازی مقید با استفاده از روش های هم-تکاملی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی بهینه سازی مقید با استفاده از روش های بهینه سازی چند هدفه (به زبان فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی مبانی بهینه سازی مقید (به زبان فارسی)