دانلود رایگان کتاب فارسی زندگینامه بیل گیتس

فازی از زبان مبتکر آن پروفسور لطفی زاده

پروفسور لطفی زاده: پدر ریاضیات فازی