چگونه پای رقابت های استعماری به دنیای ریاضی باز شد؟ – مصاحبه با پدید آورنده این الگوریتم

فهمیده‌ایم که تولید علم هم مهم است – بازنشر مصاحبه ای از زنده یاد دکتر لوکس چهره ماندگار مهندسی کشور