آموزش مبانی رباتهای برنامه پذیر

آموزش مدل سازی و شناسایی دریچه گاز الکترونیکی با آزمایش های عملی