مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی در سیمولینک متلب‎

آموزش ماشینهای الکتریکی 2

آموزش ماشینهای الکتریکی ۲