فصل ششم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی