سیستم های کنترل خطی

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس به دست آوردن پاسخ فرکانسی یک سیستم دینامیکی در سیمیولینک