آموزش مدارهای الکتریکی ۲

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی نوسان ساز Van der Pol در سیمیولینک