اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها