مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی سیستم های قدرت با PowerWorld Simulator

آموزش پخش بار اقتصادی (دیسپاچینگ اقتصادی) در GAMS