فازی از زبان مبتکر آن پروفسور لطفی زاده

پروفسور لطفی زاده: پدر ریاضیات فازی