داده‌کاوی و برخی از موضوعات روز پژوهشی — راهنمای کاربردی