نحوه کد کردن کروموزوم، ذره و یا کشور در الگوریتم های بهینه سازی به صورت ماتریس